Różaniec

Odmawianie Różańca można porównać do ofiarowania róż ukochanej osobie. Każde Ave Maryja ("Zdrowaś Maryjo") jest jakby różą ofiarowaną Matce Bożej. Wszystkie "Ave" złączone razem, tworzą razem koronę z róż, czyli różaniec, który Jej ofiarujemy.

Różaniec jest modlitwą, która istnieje w Kościele od ośmiu wieków. Wiele powodów tłumaczy powodzenie tego rodzaju modlitwy. Jest to modlitwa, która posiada szczególną siłę, aby nas połączyć z Maryją Panną i pozwolić nam doświadczyć jej miłości. Ta forma modlitwy ma również łatwość adaptacji do mentalności każdej epoki. Szalony rytm naszego życia powoduje, że ciągle jesteśmy w pośpiechu i rozproszeni. Różaniec jest stale aktualny, gdyż jest modlitwą w zasięgu naszej ręki i może nam pomóc w zwalczaniu naszej trudności skupienia się.

Każdego dnia spędzamy sporą część naszego czasu na przemieszczanie się do pracy, do szkoły, po zakupy. My wszyscy, którzy nie mamy czasu na modlitwę, możemy użyć czas naszego przemieszczania się właśnie na modlitwę. Modlić się rano, to rozpocząć pozytywnie dzień. Modlić się wieczorem, to zakończyć dzień pogodnie. Różaniec jest modlitwą najbardziej wskazaną w czasie naszego przemieszczania się. Jest to modlitwa dynamiczna, która pozwala nam uczestniczyć w modlitwie Maryi. Ewangelia mówi nam, że Maryja modliła się podczas podróży (zob. Łukasz 1, 39-55) gdyż "rozważała w swoim sercu" (Łukasz 2, 19). Aby ułatwić Ci odmawianie Różańca, nasza strona udostępnia Ci pliki tej modlitwy w formacie MP3.

Różaniec, w którym medytujemy tajemnice życia Pana, jest modlitwą medytacyjną skupioną na Jezusie Chrystusie. Rozmyślamy w towarzystwie Maryi, tej która najlepiej Go zna. Dlatego to modlimy się przez Maryję odmawiając "Ave Maria". Nasze skupienie podtrzymywane przez powtarzanie "Ave Maria" i to powtarzanie staje się jakby tłem muzycznym, które nas utrzymuje w obecności Jezusa i Jego Matki.

W pierwszej części "Zdrowaś Maryjo", imię Jezusa jest najwyższym punktem. Na Nim skupia się nasza uwaga kiedy On naucza nas pewnej prawdy lub cnoty związanej ze sceną ewangeliczną zawartą w tajemnicy różańcowej, nad którą medytujemy. Recytując „Zdrowaś Maryjo” nasze spojrzenie wewnętrzne łączy się ze spojrzeniem Maryi, i poprzez Jej spojrzenie pogłębiamy naszą znajomość Jezusa.

W drugiej części "Zdrowaś Maryjo" akcent jest położony na słowa "módl się za nami". Prosimy Najświętszą Dziewicę, aby nam pomogła praktykować w życiu tą prawdę lub cnotę, nad którą właśnie medytujemy.

Dzięki tej dynamicznej medytacji nad życiem Jezusa, Różaniec pozwala nam wzrastać w naszym życiu chrześcijańskim i stopniowo nas przemienia.

W czasie modlitwy różańcowej, kiedy to jednoczymy się z pełnym miłości i uważnym spojrzeniem Maryi, my również jesteśmy zaproszeni, by „patrzeć na [problemy świata] oczyma odpowiedzialnymi i wielkodusznymi” i „z pewnością co do Bożej pomocy” (Jan Pawel II, Encyklika Rosarium Virginis Mariae, nr. 40).

Różaniec to modlitwa, która łączy nas, młodych Chrześcijan, miedzy nami. Jako modlitwa kościelna, prowadzi nas on do komunii serca i ducha i czyni z nas jeden Kościół, który – pod przewodnictwem Maryi – konkretnie działa w społeczeństwie i jest w drodze ku świętości.

Różaniec odmawiany z Maryją, Matką Miłości, jest źródłem, z którego każdy z nas – a przede wszystkim ludzie młodzi – czerpie ducha twórczości, odwagę i siłę bycia budowniczymi cywilizacji miłości chrześcijańskiej w rodzinie i w społeczeństwie odwołując się do sposobów, jakie Jezus Chrystus oferuje nam w Ewangelii i przez Swój Kościół

Tajemnice różańca odmawiane są w następującej kolejności :

Tajemnice Radosne          w poniedziałek i sobotę
Tajemnice Bolesne           we wtorek i piątek
Tajemnice Chwalebne      w środę i niedzielę
Tajemnice Światła           w czwartek

 

Modlitwy :

Znak Krzyża : W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

(a) WIERZĘ W BOGA, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

(b) OJCZE NASZ, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

(c) ZDROWAŚ MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty miedzy niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(d) CHWAŁA OJCU i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.